โครงการ  
รุ่น  
ชื่อ (ภาษาไทย)*  
นามสกุล (ภาษาไทย)*  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*  
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)*  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*  
    กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย "-"
วัน เดือน ปี เกิด*  
ที่อยู่  
จังหวัด  
โทรศัพท์มือถือ*  
    กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย "-"
โทรศัพท์ #ต่อ  
    กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย "-"
โทรสาร  
    กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย "-"
อีเมล์*  
ท่านเคยเข้าร่วมโครงการใดของกระทรวงพาณิชย์มาก่อนหรือไม่
อาชีพ
องค์กร*  
ที่อยู่*  
จังหวัด  
โทรศัพท์* ต่อ  
    กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย "-"
โทรสาร  
    กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย "-"
เว็บไซต์  
ประเภท    
สินค้า / บริการ   *
 
   
   
   
   
สถาบัน*  
ระดับ*  
คณะ  
สาขาวิชา*