ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังคิดจะดำเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  • สามารถเดินทางเข้าอบรมได้ตามสถานที่และเวลาที่กำหนด
  • พร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

จากผู้เข้าอบรมที่กรุงเทพฯ 400 ท่านและที่เชียงใหม่ 100 ท่าน รวม 500 ท่าน โครงการมีความจำเป็นต้องคัดเลือกผู้ประกอบการ 200 ท่านที่จะได้รับโดเมนเนมและ ร้านค้าออนไลน์ฟรีเป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งการทำการตลาดออนไลน์ด้วย SEO โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเบื้องต้น ดังนี้

  • เป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือบริการพร้อมสำหรับการตั้งร้านค้าออนไลน์
  • เข้าอบรมครบตลอดหลักสูตร
  • สามารถเรียนรู้และเข้าในการใช้งานร้านค้าออนไลน์ได้ในระหว่างการอบรม
  • ***หากมีผู้ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเกิน 200 ท่าน โครงการจะใช้คะแนนทดสอบหลังการอบรมในการตัดสิน***

    ***กระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ประกอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าอบรม***